Transactions of TikTok and Tokopedia: A Prestigious Potential Monopoly of Rp 610 Trillion

en_USEnglish